My Taijigong Lineage

我们的传承

photo by Sim Pern Yiau

伏羲氏、周文王 《八卦、易经》 / 老子《道德经》 / 庄子《南华经》

Masters Fu Xi Shi “Bagua”, King Zhou “I-ching” / Lao Tze “Dao De Jing” / Zhuang Tze “Nan Hua Jing”

许宣平 / 李道子(唐)

Masters Xu Xuan Ping / Li Dao Zi (Tang)

张三丰(宋、明)

Master Zhang San Feng (Song, Ming)

宋远桥祖师(宋、明)

Master Song Yuan Qiao (Song, Ming)

王宗岳 祖师(明)

Master Wang Zong Yue (Ming)

蒋发 祖师 (清)

Master Jiang Fa (Qing)

陈长兴 祖师 (清)

Master Chen Chang Xing (Qing)

杨露禅/杨班侯 祖师(清)

Masters Yang Lu Chan/ Yang Ban Hou (Qing)

杨少侯 / 吴鉴全 祖师 (清、民)

Masters Yang Shao Hou / Wu Jian Quan (Modern era)

吴图南 师祖(1884-1989)

Master Wu Tu Nan

沈保和 掌门师尊 (1947-   )

Master Sim Pooh Ho

↓ ↓ ↓

沈鹏耀师父(1973- )

Master Sim Pern Yiau

What is Taijigong?

Taijigong Contents

Taijigong in Singapore with Master Pern Yiau

Where to Find Us

Grandmaster Wu Tu Nan